Bestuurssecretaris

Bestuurssecretaris
Openbare aanbesteding externe inhuur van een   Bestuurssecretaris   Gemeenschappelijke Regelingen Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg Samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, kantoorhoudend te Bleiswijk   De functie van bestuurssecretaris De bestuurssecretaris stelt in overleg met de directeur en de Voorzitter de agenda van de bestuursvergad…
Openbare aanbesteding externe inhuur van een
 
Bestuurssecretaris
 
Gemeenschappelijke Regelingen Bleizo en Bedrijvenschap Hoefweg


Samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lansingerland en Zoetermeer, kantoorhoudend te Bleiswijk
 
De functie van bestuurssecretaris
 • De bestuurssecretaris stelt in overleg met de directeur en de Voorzitter de agenda van de bestuursvergaderingen op.
 • Hij/Zij is verantwoordelijk voor de vastlegging van  bestuursvergaderingen middels notulen, inclusief de genomen besluiten.
 • Hij/Zij stelt concept voorstellen en besluiten voor de bestuursorganen op.
 • De bestuurssecretaris zorgt in overleg met directeur en controller voor het up to date zijn van de verordenigen, instructies en dergelijke.
 • Hij/Zij is namens het dagelijks bestuur verantwoordelijk voor een archief dat aan de vereisten van de archiefwet voldoet.
 • Door de bestuurssecretaris worden alle stukken die van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur uitgaan mede ondertekend.
 • De bestuurssecretaris is het Algemeen bestuur, het Dagelijks Bestuur en de Voorzitter behulpzaam in alles wat de hun opgedragen taak aangaat.
 • De bestuurssecretaris ziet mede toe op rechtmatigheid van uitgaven. En parafeert in verband daarmee naast de directeur de facturen.
 • De bestuurssecretaris bewaakt de integriteit en houdt de integriteitsverklaringen ten behoeve van  Bleizo/Hoefweg bij.
 • De bestuurssecretaris handelt in algemene zin pro actief om een goede gang van zaken te bevorderen.
 • De bestuurssecretaris werkt ten behoeve van (en in het belang van) de gemeenschappelijke regelingen en is onafhankelijk ten opzichte van de deelnemende gemeenten.
 • De bestuurssecretaris woont raads- en commissievergaderingen en gezamenlijke radeninformatie-bijeenkomsten en vergaderingen van de rekeningcommissie Bleizo bij voor zaken die de regelingen betreffen.
 • De bestuurssecretaris stemt met de deelnemende gemeenten de infromatie af die wordt verstrekt/gerapporteerd over de regelingen (verbonden partijen)  aan de raden.
 • De bestuurssecretaris is sparringspartner voor de directeur bij de ontwikkeling van beleid, plannen en het oplossen van knelpunten op uiteenlopend vlak.
 • De bestuurssecretaris wordt (voor elke GR apart) benoemd door het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regelingen.
 • De functies van directeur en bestuurssecretaris zijn onverenigbaar.
 
Vereisten voor de functievervulling

 • Academisch werk en denkniveau, bij voorkeur bestuurskundig of juridisch.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring, voorkeur voor werkervaring in een deze of een vergelijkbare functie.
 • Kennis van gang van zaken binnen gemeenten en/of gemeenschappelijke regelingen.
 • Bij voorkeur kennis van gebiedsontwikkeling, vastgoed transacties  en ruimtelijke ordening .
 • Aanwezigheid van politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • Teamspeler, maar ook zelfwerkzaam.
 • Goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (kan voorstellen en besluiten opstellen)
 • Nauwgezet, geordend.
 
Praktisch
 • Deze aanbesteding betreft de externe inhuur van een bestuurssecretaris.
 • De bestuurssecretaris werkt per week gemiddeld 12 uur voor GR Bleizo en 12 uur voor Bedrijvenschap Hoefweg. Totaal gemiddeld 24 uur per week.
 • De werkzaamheden worden verricht op het projectbureau van de regelingen, Prismalaan West 1 te Bleiswijk op dinsdag (8 uur) en op donderdag (8 uur) en overige dagen (zoals dat het beste past) (8 uur).
 • De bestuurssecretaris heeft op het projectbureau een vaste en ingerichte werkplek en een parkeerplaats ter beschiking. Veel overleg vindt ook plaats bij de deelnemende gemeenten, waardoor de bestuurssecretaris ook in Zoetermeer en Bergschenhoek vergadert.
 • Voor Hoefweg is de verwachting dat de functie tot en met 2021 zal moeten worden ingevuld (periode van 4 jaar), voor Bleizo tenminste voor dezelfde periode. Het heeft de voorkeur om een bestuurssecretaris voor tenminste 4 jaar aan te trekken.
 
Werving
 • De regelingen hebben zelf geen personeel in dienst, alle medewerkers worden ingeleend van de deelnemende gemeenten of extern ingehuurd.
 • De bestuurssecretaris heeft een functie ten opzichte van het Dagelijkse en Algemeen bestuur en de voorzitter, deze organen dienen eveneens in te stemmen met de nieuwe bestuurssecretaris en dienen hiertover een formeel benoemingsbesluit te nemen.
 • De nieuwe bestuurssecretaris dient per 1 april 2018 de taken van de huidige bestuurssecretaris over te nemen.  De overdracht van werkzaamheden is voorzien in maart 2018. De nieuwe bestuurssecretaris dient zo spoedig mogelijk te starten met de werkzaamheden.
 
Selectie
 • Op basis van de ontvangen aanbiedingen worden minimaal drie enmaximaal 5 kandidaten uitgenodigd voor een selectiegesprek. Deze kandidaten worden geselecteerd op basis van EMVI.
 • De uiteindelijke kandidaat welke wordt voorgedragen voor benoeming aan het bestuur zal eveneens op basis van EMVI worden geselecteerd.
 • De inhuur vindt plaats nadat het bestuur de kandidaat heeft benoemd.
 
Reageren
 • Reageren kan middels het toesturen van een CV met aanbiedingsbrief waarin de motivatie en het uurtarief excl. BTW zijn beschreven. Voor GR Bleizo en Hoefweg gelden de inkoopvoorwaarden, deze zijn na te lezen via www.bleizo.nl en www.hoefweg.nl
 • De sollicatie dient u te richten aan N. Zwiep, directeur GR Bleizo en GR Bedrijvenschap Hoefweg, en vóór 7 maart 2018 ingezonden te zijn naar secretariaat@bleizo.nl
 • Nadere inlinchtingen kunt u opvragen via secretariaat@bleizo.nl

Extra Info  »
File
De velden met een * zijn verplicht